Projekty

Výzkumné a vývojové aktivity jsou realizovány buď jako komerční projekty nebo v rámci různých programů podpory aplikačního výzkumu (MPO, TA ČR) zaměřených na výzkum a vývoj nových a zdokonalování stávajících produktů v oblasti textilní výroby a textilního a všeobecného strojírenství.

Jedná se jak o projekty řešené VÚB a.s. jakožto jediným řešitelem s využitím výsledků řešení ve vlastních výrobních a obchodních aktivitách tak i o projekty, kde VÚB a.s. vystupuje jako spoluřešitel a výsledky jsou následně realizovány v organizacích hlavního řešitele.  

Dle povahy řešené problematiky lze VaV aktivity v zásadě rozdělit do dvou základních skupin:
- technologické projekty - projekty zaměřené na výzkum, vývoj a inovace strojů a zařízení, jejich částí a mechanismů, případně celých linek

- materiálové projekty - projekty zaměřené na výzkum a vývoj nových typů technických textilií z nových materiálů se speciálními funkčními vlastnostmi zaměřené především na ochranu člověka a jeho zdraví (pracovní a ochranné oděvy, zdravotnické výrobky). Z hlediska podpory výzkumu a inovací této oblasti je pro nás velmi významné členství v klastru technických textilií CLUTEX.

Povaze řešených projektů odpovídá i profesní složení pracovních týmů jakož i jejich vybavení a disponibilní pracovní prostory. Řešitelské týmy jsou utvářeny operativně v souladu s potřebami a požadavky jednotlivých konkrétních projektů a v případě technologických projektů zahrnují jak činnosti výzkumně-vývojové a konstruktérské tak i výrobu součástí, mechanismů, funkčních modelů a prototypů. V případě materiálových projektů se jedná především o uplatnění a využití znalostí, dlouholetých zkušeností jakož i nejnovějších informací z oblasti vývoje nových vláken a textilních technologií. V řadě případů se tyto týmy prolínají, protože v rámci materiálových projektů v souvislosti s uplatněním nových textilií často vznikají i požadavky a nároky na úpravu výrobních strojů a jejich částí.

Disponibilní výzkumně-vývojové a inovační kapacity VÚB a.s. byly v poslední době významně modernizovány a posíleny o řadu nových zařízení a přístrojů (např. moderní CNC obráběcí centrum, 3D tiskárna, konstruktérská CAD pracoviště). K dispozici jsou:
- pracovní kancelářské, laboratorní prostory a „příruční“ dílny výzkumných týmů
- konstruktérská kancelář
- prototypová strojírenská dílna s měrovým střediskem
- laboratoře předení
- mechanicko-fyzikální laboratoř (zkoušení textilních produktů)

Z hlediska způsobu financování lze pak výzkumně-vývojové práce a projekty rozdělit na projekty s využitím různých typů veřejné podpory (I) a projekty či zakázky financované ze soukromých zdrojů zadavatelů, případně z vlastních zdrojů žadatele (II).

I. Projekty s využitím různých typů veřejné podpory
 Významný nástroj pro zachování rozsahu a další rozvoj podnikatelských aktivit VÚB a.s. představovala a stále představuje možnost využití resortních programů podpory (vyhlašovaných MPO ČR, MŠMT ČR, TA ČR, GA ČR) financovaných ze státního rozpočtu ČR a operačních programů (OPPP, OPPI) s podporou evropských fondů.

I.1  Programy podpory výzkumu a vývoje (MPO, TA ČR) - výše zmíněné technologické a materiálové projekty
I.2  Projekty zaměřené na rozvoj firemní infrastuktury a konkurenceschopnosti (Czechinvest -OPPP,OPPI) -  projekty zaměřené na vytvoření a zlepšování podmínek v rámci postupné restrukturalizac firemních aktivit v souvislosti s útlumem činnosti v textilní oblastí (výroba přízí) a plánovaným rozšířením činností v oblasti speciální strojírenské konstrukce a výroby.

II.  Projekty financované ze soukromých zdrojů  či z vlastních zdrojů žadatele

II.1   Spolupráce s firmou Rieter CZ a RIETER AG - oblast výzkumu a vývoje strojů pro přádelny
II.2   Oblast zakázek speciální strojírenské výroby a výroby jednoúčelových strojů a zařízení

novinky
12.07.2022
VÚB a.s. na veletrhu Techtextil 22
Naše společnost VÚB a.s. měla po třech letech opět možnost aktivně se zúčastnit významného evropského veletrhu Techtextil 2022 ve Frankfurtu nad Mohanem. Více...
26.11.2021
Podpora realizace výsledků řešení výzkumných projektů VÚB
Dva webináře z oblasti smart-textilií .....více
archiv