Projekty

Výzkumné a vývojové aktivity jsou realizovány buď jako komerční projekty nebo v rámci různých programů podpory aplikačního výzkumu (MPO, TA ČR) zaměřených na výzkum a vývoj nových a zdokonalování stávajících produktů v oblasti textilní výroby a textilního a všeobecného strojírenství.

Jedná se jak o projekty řešené VÚB a.s. jakožto jediným řešitelem s využitím výsledků řešení ve vlastních výrobních a obchodních aktivitách tak i o projekty, kde VÚB a.s. vystupuje jako spoluřešitel a výsledky jsou následně realizovány v organizacích hlavního řešitele.  

Dle povahy řešené problematiky lze VaV aktivity v zásadě rozdělit do dvou základních skupin:
- technologické projekty - projekty zaměřené na výzkum, vývoj a inovace strojů a zařízení, jejich částí a mechanismů, případně celých linek

- materiálové projekty - projekty zaměřené na výzkum a vývoj nových typů technických textilií z nových materiálů se speciálními funkčními vlastnostmi zaměřené především na ochranu člověka a jeho zdraví (pracovní a ochranné oděvy, zdravotnické výrobky). Z hlediska podpory výzkumu a inovací této oblasti je pro nás velmi významné členství v klastru technických textilií CLUTEX.

Povaze řešených projektů odpovídá i profesní složení pracovních týmů jakož i jejich vybavení a disponibilní pracovní prostory. Řešitelské týmy jsou utvářeny operativně v souladu s potřebami a požadavky jednotlivých konkrétních projektů a v případě technologických projektů zahrnují jak činnosti výzkumně-vývojové a konstruktérské tak i výrobu součástí, mechanismů, funkčních modelů a prototypů. V případě materiálových projektů se jedná především o uplatnění a využití znalostí, dlouholetých zkušeností jakož i nejnovějších informací z oblasti vývoje nových vláken a textilních technologií. V řadě případů se tyto týmy prolínají, protože v rámci materiálových projektů v souvislosti s uplatněním nových textilií často vznikají i požadavky a nároky na úpravu výrobních strojů a jejich částí.

Disponibilní výzkumně-vývojové a inovační kapacity VÚB a.s. byly v poslední době významně modernizovány a posíleny o řadu nových zařízení a přístrojů (např. moderní CNC obráběcí centrum, 3D tiskárna, konstruktérská CAD pracoviště). K dispozici jsou:
- pracovní kancelářské, laboratorní prostory a „příruční“ dílny výzkumných týmů
- konstruktérská kancelář
- prototypová strojírenská dílna s měrovým střediskem
- laboratoře předení
- mechanicko-fyzikální laboratoř (zkoušení textilních produktů)

Z hlediska způsobu financování lze pak výzkumně-vývojové práce a projekty rozdělit na projekty s využitím různých typů veřejné podpory (I) a projekty či zakázky financované ze soukromých zdrojů zadavatelů, případně z vlastních zdrojů žadatele (II).

I. Projekty s využitím různých typů veřejné podpory
 Významný nástroj pro zachování rozsahu a další rozvoj podnikatelských aktivit VÚB a.s. představovala a stále představuje možnost využití resortních programů podpory (vyhlašovaných MPO ČR, MŠMT ČR, TA ČR, GA ČR) financovaných ze státního rozpočtu ČR a operačních programů (OPPP, OPPI) s podporou evropských fondů.

I.1  Programy podpory výzkumu a vývoje (MPO, TA ČR) - výše zmíněné technologické a materiálové projekty
I.2  Projekty zaměřené na rozvoj firemní infrastuktury a konkurenceschopnosti (Czechinvest -OPPP,OPPI) -  projekty zaměřené na vytvoření a zlepšování podmínek v rámci postupné restrukturalizac firemních aktivit v souvislosti s útlumem činnosti v textilní oblastí (výroba přízí) a plánovaným rozšířením činností v oblasti speciální strojírenské konstrukce a výroby.

II.  Projekty financované ze soukromých zdrojů  či z vlastních zdrojů žadatele

II.1   Spolupráce s firmou Rieter CZ a RIETER AG - oblast výzkumu a vývoje strojů pro přádelny
II.2   Oblast zakázek speciální strojírenské výroby a výroby jednoúčelových strojů a zařízení

novinky
24.09.2019
VÚB a.s. oslavila 70. výročí svého založení
Ve dnech 13. a 14. září společnost VÚB a.s. oslavila 70. výročí svého založení. V pátek 13. září jsme sešli s našimi obchodními partnery. Celkem se setkání zúčastnilo více než 50 zástupců z řad našich zákazníků i dodavatelů. Využili jsme této příležitosti, abychom je seznámili s historií a především pak s aktuálními aktivitami naší firmy a zároveň jim poděkovali za jejich zájem a přízeň. V odpoledních hodinách se uskutečnilo setkání všech současných zaměstnanců firmy s cílem poděkovat všem zaměstnancům za odváděnou kvalitní práci, která dlouhodobě umožňuje dosahovat kladných výsledků hospodaření. V sobotu 14. září dostala v rámci „Dne otevřených dveří“ možnost seznámit se s naší firmou a její historií i současností široká veřejnost. Vyvrcholením oslav pak bylo odpolední setkání bývalých i současných zaměstnanců VÚB a.s. Za oba dny prošlo firmou téměř 500 návštěvníků. Všem účastníkům bychom chtěli touto cestou za projevený zájem upřímně poděkovat. Součástí prezentace byl také prodejní stánek s možností zakoupení výrobků značky CLEVERTEX 
Protože ne všichni toho v danou chvíli využili, chtěli bychom Vás informovat, že zmíněné výrobky je možno kdykoliv zakoupit přímo v recepci VÚB (po předchozí telefonické dohodě na č. 465 552 115) nebo si je objednat prostřednictvím e-shopu. Fotoreportáž z „Dne otevřených dveří“ je dostupná na internetu na adrese http://quickconnect.to/VUB70/photo.  Pro přístup k fotkám je nutno zadat heslo „VUB70“ . Najdete zde také fotografie, které jsme obdrželi od Vás z Vašich osobních archivů.  
17.09.2019
V rámci oslav 70. výročí založení VÚB se uskutečnila prohlídka areálu s odborným výkladem
V sobotu 14. září vyvrcholily oslavy 70. výročí založení Výzkumného ústavu bavlnářského v Ústí nad Orlicí setkáním bývalých a současných zaměstnanců spojeným s dnem otevřených dveří pro širokou veřejnost a připomenutím jeho historie a současného významu v textilní produkci.V roce 1949 vznikl v Ústí nad Orlicí Výzkumný ústav bavlnářský, který byl podporou věhlasu  .....
archiv