Profil společnosti

VÚB a.s. je nástupnickým subjektem Výzkumného ústavu bavlnářského a hedvábnického, založeného v roce 1949 a známého v textilním světě jako firma s dlouholetými zkušenostmi a tradicí v oboru textilu i textilního strojírenství. Jméno firmy se oprávněně pojí zejména se vznikem a celosvětovým šířením technologie rotorového předení, na jejímž vzniku a dalším vývoje se pracovníci firmy v druhé polovině 20. století významným způsobem podíleli.

Dnešní akciová společnost byla po r. 1989 v důsledku nutné reakce na probíhající změny v textilním, a to zejména bavlnářském průmyslu, který do té doby představoval pro firmu hlavní pole působnosti, výrazně postupně restrukturalizována až do podoby dnešní soukromé akciové společnosti s diverzifikovanou strukturou podnikatelských aktivit.

Velká a trvalá pozornost je věnována řízení kvality - od r. 2001 se VÚB a.s. může prokázat certifikáty ISO 9001 a ISO 14001.

VÚB a.s. - hlavní podnikatelské aktivity

KONSTRUKCE A VÝROBA SPECIÁLNÍCH A JEDNOÚČELOVÝCH STROJŮ

Nejvýznamnější část aktuálního ekonomického potenciálu VÚB a.s. představuje strojírenská výroba, zaměřená především na konstrukci, vývoj a výrobu speciálních a jednoúčelových strojů. Průběžně realizovaná  modernizace veškerého strojního vybavení, výměna univerzálních strojů za nejmodernější numericky řízená obráběcí centra spolu s vlastní disponibilní konstrukční kapacitou nebo ve spolupráci s externími partnery umožňuje realizaci náročných a rozsáhlých projektů a zakázek pro zákazníky v nejrůznějších průmyslových oborech.   VÚB a.s. se ve strojírenské oblasti specializuje na

  • zakázkový vývoj, konstrukci i výrobu speciálních jednoúčelových strojů a zařízení pro nové výrobní technologie včetně kompletního servisu po uvedení strojů do provozu
  • vývoj, konstrukci a výrobu různých manipulačních linek, přístrojů a zařízení dle konkrétního zadání a požadavků zákazníka
  • zvyšování technické úrovně a provozuschopnosti starších strojů a zařízení, jejich renovace a modernizace

APLIKOVANÝ VÝZKUM A VÝVOJ TEXTILNÍCH STROJŮ A TECHNOLOGIÍ

Rozsáhlá restrukturalizace firmy v průběhu posledních dvou desítek let postupně realizovaná v rámci přijaté a průběžně aktualizované strategie firmy umožnila vytvořit potřebné podmínky pro další rozvoj výzkumných a  vývojových aktivit a zachovat tyto aktivity jako jednu ze základních oblastí podnikání firmy i v nových podmínkách tržní ekonomiky.  Podařilo se úspěšně navázat na dlouholeté zkušenosti z minulých  období a současně  přizpůsobit a vybavit potřebné materiální a personální kapacity v oblasti aplikovaného výzkumu a vývoje, které dávají možnost řešit VaV projekty a zakázky pro tuzemské a zahraniční partnery, případně pro vlastní potřeby s cílem využití výsledků v rámci vlastních obchodních aktivit. 

  •  výzkum a vývoj v oboru spřádacích strojů a technologií (zejména v rámci dlouhodobé dvoustranné spolupráce s předním světovým výrobcem přádelnické techniky Rieter AG a  Rieter CZ s.r.o.)
  • výzkum a vývoj technologie výroby speciálních přízí a finálních produktů s uplatněním nových generací materiálů a vláken pro neoděvní a technické aplikace (snížená hořlavost, antibakteriální, antistatické a jiné pro speciální technické aplikace, ochranné oděvy pro pracovníky v zdravotnictví, elektrotechnickém průmyslu apod.)
  • výzkum a vývoj smart-textilií a „e-textilií“ (tzv. nositelná elektronika)

Tyto VaV projekty jsou řešeny výzkumnými týmy VÚB a.s. i ve spolupráci s dalšími partnery z akademické resp. výzkumné (např. ZČU Plzeň, TUL Liberec, TU Drážďany, STFI Chemnitz, SVÚM, ČVUT) i průmyslové sféry (např. členské firmy klastru technických textilií CLUTEX) v rámci různých programů veřejné podpory výzkumu a vývoje (MPO, TAČR, CORNET, operační programy, mezinárodní spolupráce s německými partnery).


SPECIÁLNÍ TEXTILNÍ VÝROBA

VÚB a.s. provozuje malotonážní přádelnickou výrobní linku na výrobu OE rotorových přízí s měsíční kapacitou ca 3 – 5 tun  přízí. Ve spolupráci s externími partnery zajišťuje výrobu finálních funkčních textilních výrobků (pleteniny, tkaniny, konfekce) pro vlastní komerční aktivity  realizované pod vlastní ochrannou obchodní známkou CleverTex®

novinky
24.09.2019
VÚB a.s. oslavila 70. výročí svého založení
Ve dnech 13. a 14. září společnost VÚB a.s. oslavila 70. výročí svého založení. V pátek 13. září jsme sešli s našimi obchodními partnery. Celkem se setkání zúčastnilo více než 50 zástupců z řad našich zákazníků i dodavatelů. Využili jsme této příležitosti, abychom je seznámili s historií a především pak s aktuálními aktivitami naší firmy a zároveň jim poděkovali za jejich zájem a přízeň. V odpoledních hodinách se uskutečnilo setkání všech současných zaměstnanců firmy s cílem poděkovat všem zaměstnancům za odváděnou kvalitní práci, která dlouhodobě umožňuje dosahovat kladných výsledků hospodaření. V sobotu 14. září dostala v rámci „Dne otevřených dveří“ možnost seznámit se s naší firmou a její historií i současností široká veřejnost. Vyvrcholením oslav pak bylo odpolední setkání bývalých i současných zaměstnanců VÚB a.s. Za oba dny prošlo firmou téměř 500 návštěvníků. Všem účastníkům bychom chtěli touto cestou za projevený zájem upřímně poděkovat. Součástí prezentace byl také prodejní stánek s možností zakoupení výrobků značky CLEVERTEX 
Protože ne všichni toho v danou chvíli využili, chtěli bychom Vás informovat, že zmíněné výrobky je možno kdykoliv zakoupit přímo v recepci VÚB (po předchozí telefonické dohodě na č. 465 552 115) nebo si je objednat prostřednictvím e-shopu. Fotoreportáž z „Dne otevřených dveří“ je dostupná na internetu na adrese http://quickconnect.to/VUB70/photo.  Pro přístup k fotkám je nutno zadat heslo „VUB70“ . Najdete zde také fotografie, které jsme obdrželi od Vás z Vašich osobních archivů.  
17.09.2019
V rámci oslav 70. výročí založení VÚB se uskutečnila prohlídka areálu s odborným výkladem
V sobotu 14. září vyvrcholily oslavy 70. výročí založení Výzkumného ústavu bavlnářského v Ústí nad Orlicí setkáním bývalých a současných zaměstnanců spojeným s dnem otevřených dveří pro širokou veřejnost a připomenutím jeho historie a současného významu v textilní produkci.V roce 1949 vznikl v Ústí nad Orlicí Výzkumný ústav bavlnářský, který byl podporou věhlasu  .....
archiv