Ubytovací řád ubytovny VÚB a.s.

Na Ostrově 1165, 562 23 Ústí nad Orlicí

VÚB a.s. je výlučným vlastníkem nemovitosti č.p. 1165, Na Ostrově v Ústí nad Orlicí. Ubytovna se nachází ve IV. a V. NP této budovy a slouží k ubytování jak zaměstnancům společnosti, tak externím zájemcům. Pokoje jsou standardně vybaveny lůžkem, vestavěnou skříní, stolem a židlí, ubytovaní mají k dispozici kuchyňku s el. sporákem, varnou konvicí, mikrovlnou troubou a lednicí, prádelnu s pračkou a oddělené umývárny a WC.

VÚB a.s. se zavazuje zabezpečit provoz ubytovny a podmínky pro ubytované v souladu s platnými legislativními předpisy. Ubytovaní jsou povinni řídit se tímto ubytovacím řádem vydaným VÚB a.s..

1. Poskytnutí ubytování

Ubytování může být poskytnuto pouze osobě, která může věrohodně prokázat svou totožnost. V případě, že se nejedná o občana ČR, je povinna předložit doklady o povoleném pobytu na území ČR. Až řádně zaevidovaná osoba může být ubytována. U příslušníků cizích národností vydá na požádání pověřený pracovník VÚB a.s. potvrzení o ubytování. Poplatky spojené s tímto potvrzením uhradí ubytovaný.

Provozovatel ubytovny si vyhrazuje právo odmítnout ubytovat klienty v případě, že je ubytovna plně obsazena.

Ubytovaný dává souhlas ke zpracování osobních údajů dle platných zákonů.

2. Přístup na ubytovnu, převzetí a odevzdání klíčů

Přístup na ubytovnu mají pouze ubytované a řádně zaevidované osoby, osoby pověřené správou a kontrolou. Návštěvy v prostorách ubytovny jsou přísně zakázány, porušení tohoto zákazu znamená okamžité ukončení ubytování klienta.

Ubytovaní smí vstupovat do budovy jen hlavním vchodem. Ubytovaní převezmou proti podpisu klíče od hlavního vchodu do budovy a od pokoje, tím také přebírají odpovědnost za uzavírání vchodu. Ubytovaní mají povinnost zamykat hlavní vchod při průchodu a to od 17:00 do 6:00 hodin.

Převzaté klíče slouží pouze pro potřeby ubytovaného a nesmějí být přenechány žádné další osobě. Tyto klíče je povinen po ukončení ubytování odevzdat pověřenému pracovníkovi VÚB a.s.. V případě ztráty klíčů je dotyčný povinen uhradit všechny náklady spojené s výměnou vložek zámků a výrobou nových klíčů. Do prostorů celé ubytovny je zakázáno odkládat kola. Pro tyto účely je určena místnost v přízemí.

3. Odpovědnost za svěřený majetek

Ubytovaná osoba odpovídá za majetek, který jí byl svěřen do užívání. Je povinna s ním zacházet co nejšetrněji, šetřit vodou a elektřinou. V pokojích nebo společných prostorách není povoleno bez souhlasu odpovědné osoby přemísťovat nábytek, provádět opravy a jakékoliv zásahy do el. sítě nebo jiné instalace.

V objektu ubytovny, zvláště pak na pokojích není dovoleno používat vlastní elektrické spotřebiče s výjimkou fénu, nabíječky na mobil a budíkem. Instalovat na pokojích televizní a radiové přijímače a počítače lze pouze po povolení odpovědné osoby VÚB a.s.. Používání těchto uvedených spotřebičů je možné pouze za podmínky souhlasu pověřené osoby VÚB a.s. a to po předložení revizí na jednotlivé spotřebiče dle ČNS 331610 2005 Sb.. Možnost připojení těchto spotřebičů je zpoplatněno dle ceníku.

Při opuštění ubytovny je každý povinen uzavřít okna, vypnout el. spotřebič a pokoj uzamknout. Způsobí-li ubytovaná osoba škodu, je povinna toto neprodleně ohlásit správci ubytovny, který rozhodne o případné náhradě v rámci platných předpisů.

U správce ubytovny je kniha závad, kde případné závady okamžitě nahlaste!

4. Úklid a udržování pořádku

Povinností každého ubytovaného je udržovat pořádek ve všech prostorách ubytovny jemu přístupných. VÚB a.s. zajišťuje úklid společných prostor. Úklid pokojů, kuchyňky, el. sporáku a ledničky je povinností ubytovaných.

Do prostoru ubytovny je zakázáno vstupovat se zvířaty! Přechovávání zvířat je zakázáno a porušení tohoto zákazu znamená okamžité ukončení ubytování.

VÚB a.s. poskytuje ubytovaným ložní prádlo. Výměna ložního prádla se provádí jednou měsíčně a po každém ukončení ubytování. Utěrky, ručníky apod. majitel ubytovny neposkytuje. K úklidu pokojů slouží vysavač umístěný v kuchyňce.

5. Bezpečnostní a protipožární opatření

Všichni ubytovaní jsou povinni počínat si v ubytovně a s ní souvisejících prostorách VÚB a.s. tak, aby neohrožovali svůj život, ani životy a zdraví jiných osob. Dále pak jsou povinni řádně užívat movitý i nemovitý majetek ubytovatele.

V prostorách celé ubytovny ani v celém areálu VÚB a.s. je zakázáno kouřit. Při porušení tohoto zákazu dojde k okamžitému ukončení ubytování.

Hasicí přístroje a hydranty se nachází ve IV. a V. NP na chodbě v blízkosti vchodových dveří. V případě jakéhokoliv ohrožení je nutné řídit se požární a poplachovou směrnicí a neprodleně vyrozumět odpovědného pracovníka VÚB a.s.. Pro zajištění bezpečnosti slouží také telefonní přístroj umístěný v kuchyňce s možností volání po areálu VÚB a.s..

6. Noční klid

Všichni ubytovaní jsou povinni dodržovat noční klid, který je stanoven od 22:00 hodin do 6:00 hodin. V této době není dovoleno hrát na hudební nástroje, zpívat, hlasitě se bavit apod.. Rozhlas a televize musí být ztlumeny.

7. Úhrada za ubytování

Cena ubytování se řídí platným ceníkem, vydaným VÚB a.s.. Ceník se může měnit v měsíčních intervalech a je vydán minimálně 21 dní před změnou cen za ubytování. Úhrada za ubytování bude zaměstnanci VÚB a.s. provedena platbou v hotovosti zpětně za předchozí měsíc, nejpozději do 7. dne v následujícího měsíce, nebo měsíční srážkou ze mzdy. Ostatní ubytovaní uhradí cenu za ubytování v hotovosti v den ukončení ubytování (doba ubytování kratší jak 14 dní), v hotovosti vždy k nejbližšímu pracovnímu dni po 15. v příslušném měsíci, nebo fakturou na základě platné objednávky, splatnou do 14 dnů od vystavení.

8. Ukončení ubytování

Ubytování může být ze strany provozovatele ubytovny (VÚB a.s.) okamžitě ukončeno při hrubém porušení Ubytovacího řádu nebo nezaplacení úhrady za ubytování. Ubytování může být ukončeno ve 14-ti denní výpovědní lhůtě.

9. Ostatní pokyny a informace

Vedoucí technického odboru a pověřený pracovník VÚB a.s. (správce ubytovny) mají právo provádět kontrolu pokojů a všech prostor ubytovny a vyvodit příslušné důsledky vyplývající z nedodržování jednotlivých bodů řádu. Ubytovaní jsou povinni ve věcech, které souvisí s ubytováním a provozem ubytovny a nejsou uvedeny v tomto řádu, řídit se pokyny pověřeného pracovníka VÚB a.s..

Tento Ubytovací řád nabývá platnosti dnem podpisu a může být měněn a doplňován písemnou formou dle potřeb.

Dle ubytovacího řádu ubytovny VÚB a.s., bodu č.7 se stanovuje ceník za ubytování.

novinky
21.08.2019
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
V letošním roce oslaví VÚB a.s. 70 let od svého vzniku. V sobotu dne 14. 9. 2019 (od 9.00 do 13.00) bude uspořádán „DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ“, na který bychom chtěli srdečně pozvat Vás i všechny zájemce z řad veřejnosti.
22.05.2019
VÚB a.s. na veletrhu Techtextil/Texprocess
Ve dnech 14. – 17. května se ve Frankfurtu nad Mohanem uskutečnil mezinárodní veletrh technického textilu Techtextil/Texprocess. Veletrhu se zúčastnilo celkem 1.818 vystavovatelů z 59 zemí a navštívilo jej .... více
archiv